Rasa -nezvolena

Stavby

Stavby su základom každého kráľovstva. Zabezpečujú chod ekonomiky kráľovstva, poskytujú skladové priestory pre jednotlivé druhy komodít, poskytujú ubytovacie priestory pre obyvateľov, armádne jednotky, mágov a zvedov.

Každá stavba podľa svojej veľkosti zaberá územie v kráľovstve. Na postavenie každej stavby je potrebný istý počet staviteľov, ktorí sa vyberajú iba z voľných obyvateľov. Stavby je možné stavať dvoma spôsobmi. Buď normálne alebo zrýchlene. Pri normálnom stavaní postavenie každej stavby trvá určitý počet dní, počas ktorých stavitelia na stavbe pracujú až do jej úplného dokončenia. Ďalšiu stavbu rovnakého typu je síce možné dať stavať kedykoľvek ak máme pre ňu dostatok priestoru, prostriedkov a obyvateľov, ale práce na nej začnú až potom keď sa dokončí rozostavaná stavba. Pri zrýchlenom stavaní je stavba postavená kvázi okamžite, ale na jej postavenie je potrebný dvojnásobný počet staviteľov a trojnásobný počet komodít v porovnaní s normálnym stavaním.

Každá stavba má svoju životnosť - tzv. hitpointy, ktoré určujú aká búracia sila armádnych jednotiek je potrebná na zbúranie stavby. Stavbu môžeme ochrániť pred zbúraním stavaním opevnení. Tieto sa nestavajú zvlášť na každú stavbu ale spoločne pre stavby rovnakého typu, ktoré potom ochraňujú. Stavby potom nie je možné silou zbúrať kým stojí aspoň jedno opevnenie. Na každom type stavieb môže byť maximálne toľko opevnení koľko akrov stavby dohromady zaberajú na území kráľovstva. Cena opevnení je 40 zlata a 40 materiálu. Každé jedno opevnenie ma 100 hitpointov.

Stavanie stavieb

Stavby je možné stavať buď manuálne, alebo je možné použiť automatické stavanie. Automatické stavanie sa zabezpečuje cez objednávky. Objednávky stavieb sa dajú kedykoľvek meniť alebo zrušiť bez toho, aby sme mali nejaké výdaje. Stavby sa automaticky stavajú na konci každého dňa podľa poradia určeného prioritou stavieb a podľa toho, na ktorú stavbu máme dostatok priestoru, staviteľov a prostriedkov. Automatika stavia stavby normálne až vtedy, keď je dostavaná rozostavaná stavba daného typu. Automaticky možno stavať stavby aj zrýchlene. Zrýchlené stavanie sa uplatňuje až potom ako sa všetky objednané typy stavieb dali stavať normálne. Zrýchlené automatické stavanie je potrebné nastaviť pri objednávaní stavieb. Objednávky sú ale spoločné pre normálne aj zrýchlené automatické stavanie stavieb. Automatika dokáže stavby aj opevňovať podľa počtu objednaných opevnení na každom type stavieb a podľa aktuálnych zásob zlata a materialu na skladoch. Automatické opevňovanie je posledná činnosť, ktorú herný systém vykonáva na konci každého dňa. Opevňuje stavby podľa nastavenej priority postupne po jednej vrstve pokým sú dáke objednávky alebo potrebné zásoby zlata a materiálu na skladoch.

Prioritné objednávky stavieb

Prioritné objednávanie stavieb umožňuje presné nastavenie druhu a počtu stavieb, ktoré chceme postaviť. Prioritné objednávanie je nadradené štandardnému objednávaniu stavieb. V prioritnom objednávaní presne zadáme druh stavby a spôsob postavenia stavby (zrýchlené postavenie alebo štandardné postavenie stavby). Týmto spôsobom je možné objednať maximálne 10 stavieb. Pokiaľ nie sú postavené všetky prioritne objednané stavby, dovtedy nebudú postavené žiadne stavby objednané štandardným spôsobom.

Búranie stavieb

Búrať stavby môžeme kedykoľvek, len je potrebné dať pozor, aby sme si nezrútili ekonomiku kráľovstva, prípadne neprišli o priestory, ktoré potrebujeme na chod kráľovstva. Zároveň s búraním stavieb padajú aj opevnenia, ktoré patria k stavbe. Po zbúraní stavby sa okamžite uvoľní územie, ktoré stavba zaberala a získame 1/5 materiálu potrebného na postavenie stavby aj opevnení patriacich k stavbe.

Udržiavanie stavieb v prevádzke

Každá normálna stavba vyžaduje na svoju činnosť zlato a materiál. Pri väčšom nedostatku jednej z týchto komodít sa začnú stavby búrať a z každej takto zbúranej stavby sa na sklad pripíše 1/3 prostriedkov potrebných na jej postavenie. Pri nedostatku zlata, materiálu alebo obyvateľov sa zastavuje v budovách produkcia artefaktov a nábor nových mágov a zvedov. Nedostatok viazaných obyvateľov (obyvateľov, ktorí sú potrební na chod budovy) nepriaznivo ovplyvňuje produkciu komodít v ekonomických stavbách.

Zoznam stavieb

Následuje úplný zoznam klasických stavieb. Treba mať na pamäti, že jednotlivé parametre sa líšia medzi jednotlivými rasami, preto si treba pozrieť, akú máte nastavenú aktuálnu rasu!


Dedina

Dediny sú menšie sídla pre obyvateľov s roztrúsenymi domami, niekoĺkými sýpkami a skladiskami. Samospráva v nich väčšinou nefunguje alebo funguje iba obmedzene, preto ich obyvateľstvo vôbec neprispieva k obrane kráľovstva. Dedinčania obrábajú políčka vedľa svojich chatrčí a domov a tak sú viac-menej samostatní pri zháňaní obživy.

Poskytujú ubytovacie priestory pre menší počet obyvateľstva a skladové priestory pre uskladnenie menšieho množstva zlata, surovín a potravín. V dedinách sa takisto produkuje menšie množstvo potravín.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Mesto

Mestá sú husto osídlené oblasti zväčša obohnané mestskými hradbami. V mestách funguje čulý obchodný ruch a zhromažďuje sa v nich väčší počet obyvateľov nielen z blízkeho okolia a na mestských trhoch si vymieňajú tovar. Z obchodov platia poplatky, z ktorých mestská samospráva odovzdáva dane do kráľovskej pokladne. Občas v odľahlých častiach mesta v zastrčených uličkách možno nájsť rôzne, na prvý pohlad nezaujímavé, ale veľmi užitočné veci a vecičky. Mestá vďaka dobrej organizácii obyvateľov a súvislými hradbami prispievajú menšou silou k obrane kráľovstva.

Mestá poskytujú ubytovacie priestory pre väčší počet obyvateľov. Zároveň prispievajú do kráľovskej pokladne menším obnosom zlata a pri napadnutí kráľovstva prispievajú k jeho obrane. Niekedy sa v nich môžu objaviť domáce artefakty. Zároveň mesto poskytuje niekoľko vojenských priestorov pre armádu kráľovstva.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Farma

Farmy sa stavajú v okolí dedín a miest a zabezpečujú pravidelný prísun potravín pre obyvateľov kráľovstva. Väčšinou sú to drevenými kolmi obohnané polia s obilím, chmelom, kukuricou a rôznymi druhmi zeleniny. V bohatších oblastiach sa niektoré farmy špecializujú aj na chov hydiny dobytka a iných zvierat.

Vo farmách sa produkuje malé množstvo potravín a farmy poskytujú menšie priestory na ich uskladnenie.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Bana

V miestach s bohatými náleziskami nerastných surovín je možné postaviť bane. Najviac cenenými náleziskami sú tie, v ktorých je možné priamo ťažiť zlato a iné drahé kovy. Našťastie existuje technológia, ktorá dokáže premeniť každý kov na zlato, takže bane sa stávajú rovno aj továrňami a produkujú zlato.

Bane produkujú zlato a poskytujú menšie priestory na jeho uskladnenie.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Dielna

V dielňach sa vyrábajú rôzne súčiastky a polotovary na výstavbu stavieb, na výzbroj armády, na opevňovanie stavieb a na údržbu stavieb a výstroje jednotiek.

Dielne produkujú menšie množstvo materiálu a poskytujú malé priestory na ich uskladnenie.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Sklad

Nadprodukcia či už potravín, materiálu alebo zlata môže viesť k preplneniu skladových zásob v produkujúcich stavbách, a tým k znehodnoteniu komodít. Preto sa začali stavať v okolí baní, dielní a fariem sklady. Poskytujú veľké priestory na uskladnenie komodít, aby zamedzili ich znehodnoteniu.

Sklady poskytujú väčšie skladové priestory na uskladnenie zlata, materiálu a potravín.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Zbrojnica

Ak kráľovstvo potrebuje vybudovať obranu alebo plánuje podnikať vojnové ťaženia proti iným kráľovstvám, musí postaviť zbrojnice, v ktorých sa vyrábaju zbrojné súčiastky potrebné na vycvičenie a vyzbrojenie jednotlivých pechotných a elitných jednotiek. V týchto stavbách pracujú zbrojári a vojenskí velitelia a snažia sa z radových obyvateľov kráľovstva urobiť vojakov schopných boja.

Zbrojnice produkujú zbroj potrebnú na vycvičenie elitných a pechotných jednotiek a tak umožňujú regrútovať tieto jednotky do armády.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Chram

Chrámy su mohutné stavby s vysokými vežami, hlbokými pivnicami, rozsiahlymi halami a knižnicami. Tu sa mágovia, kňazi a učitelia snažia z učňov urobiť mágov schopných zosielať tie najmocnejšie a najnebezpečnejšie kúzla, ktoré nám pomôžu ochrániť kráľovstvo a vyhrať ťažké boje. Je to ťažká práca a je len málo vyvolených, ktorí sa môžu a dokážu stať mágmi.

Chrám poskytuje ubytovacie priestory pre mágov ale ich hlavnou činnosťou je školenie nových mágov. Zároveň chrám produkuje menšie množstvo voodoo artefaktov. Pravdepodobnosť zrodenia mága v chráme je závislá od rasového indexu na zrodenie mága od počtu postavených chrámov v kráľovstve (+0.3 * počet_chrámov) a u niektorých rás je možné podporiť rodenie mágov postavenim špeciálnej stavby Stan múdrosti.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Veza

Veže su vysoké štíhle stavby, ktoré sa stavajú na hraniciach kráľovstva. Na vrcholoch veží sú pozorovateľne, z ktorých je možné dovidieť do veľkej diaľky. V pozorovateľniach slúžia pravidelne hliadky, ktoré umožňujú skoro odhaliť blížiace sa nepriateľské armády alebo skupinky cudzích zvedov. V ich miestnostiach prebieha školenie a výcvik nových zvedov a zlodejov a zároveň menšie ubytovacie priestory pre vojenskú posádku, ktorá drží stráž na pozorovateľni.

Veža poskytuje ubytovacie priestory pre zvedov a armádne jednotky, poskytuje ochranu pred nepriateľskými akciami zvedov cudzích kráľovstiev a prispieva malou mierou k obrane kráľovstva. Vo vežiach takisto prebieha výcvik nových zvedov. Pravdepodobnosť zrodenia zveda vo veži je závislá od rasového indexu na zrodenie zveda a od počtu postavených veží v kráľovstve (+0.25 * počet_veží).

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Krystal

Na výstavbe kryštálov spolupracujú mágovia s remeselníkmi. Sú to stredne vysoké, úzke priehľadné pestrofarebné stĺpiky akoby vyrobené zo skla a v ich vnútri horí neuhasiteľný spaľujúci oheň produkujúci manu. Kryštály sa skladujú v pivniciach pálaca a chrámov, preto na ich stavbu nepotrebujeme žiadne zvláštne územie. Zasadením kryštálov priamo do pôdy sa spojí ich energia s energiou prúdiacou z vnútra zeme a podľa podložia dokážu potom produkovať spirity jednotlivých farieb.

Kryštály produkujú manu a sú ju schopné aj v menšom množstve uskladniť. Kryštály je možné tiež osadiť do zeme a vytvoriť tak magické územie.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Pevnost

Pevnosti sú rozľahlé vojenské stavby obohnané hradbami zo zahrotených drevených kolov vrazených hlboko do zeme. Vo vnútri týchto hradieb sa nachádza viacero zbrojníc, a veľké ubytovacie priestory pre väčší počet vojakov. Zbrojári pracujúci v pevnostiach nie sú tak vyťažení ako tí, ktorí pracujú v zbrojniciach a občas si nájdu čas na rôzne experimenty.

Pevnosti ponúkajú ubytovacie priestory pre armádu, prispievajú menšou obrannou silou k obrane kráľovstva a produkujú zbroj potrebnú na vycvičenie pechotných a elitných jednotiek. Občas vyprodukujú obranný alebo útočný artefakt. Zároveň pevnosti poskytujú 5 ubytovacich priestorov pre zvedov.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Hrad

Hrady sú obrovské vojenské stavby stavané väčšinou na upätí hôr alebo vrcholkoch kopcov. Obohnané sú vysokými kamennými hradbami so strielňami a pozorovateľňami. Brána do hradu je z obrovských drevených trámov obitých železnými plátmi, aby nebolo ľahké ju zničiť. Za hradbami sú ubikácie pre vojenské posádky a plochy na výcvik bojových akcií. Hrady sa podieľajú aktívne na obrane kráľovstva.

Hrady poskytujú veľké priestory pre ubytovanie armády a prisipevajú k obrannej sile kráľovstva. Zároveň poskytujú 10 ubytovacich priestorov pre zvedov.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Laboratorium

Laboratória sú malé podpivničené jednoposchodové stavby s veľmi hrubými a pevnými stenami. V ich priestoroch mágovia a alchymisti robia rôzne pokusy s hmotou a inými substanciami a ak majú šťastie, z ich pokusov môžu vzísť rôzne veľmi užitočné veci zväčša nazývané artefakty. Keďže je to práca náročná nezriedka trvá dlho do noci a niekedy až do rána, v laboratóriach sú aj miestnosti, ktoré môžu mágovia a alchymisti obývať a v nich aj spávať.

V laboratóriach vznikajú nové artefakty a tiež poskytujú menšie priestory na ubytovanie mágov.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Skola

Školy sú nízke budovy zväčša s kamennými základmi postavené z drevenných trámov. Vo vnútri sa nachádzajú obvykle 3-4 veľké triedy, jedna knižnica s dlhými radmi preplnených políc s knihami a jedna pisáreň. V triedach vládne počas dňa živý ruch a tútori a učenci sa snažia predávať svoje vedomosti ďalším generáciám žiakov. Knižnica obsahuje množstvo náučných kníh, spisov a aj väčšie množstvo vedeckých traktátov. Je voľne prístupná a jej čitáreň je zväčsa zaplnená obyvateľmi bažiacimi po vedomostiach. Pisáreň je rozdelená na väčsie množstvo malých boxov. V každom boxe je pohodlná tapacírovaná stolička, rozmerný drevenný stôl s kalamárom, sadou pier a kôpkou čistých papierových hárkov. Učenci tu spisujú svoje vedecké práce a ašpiranti tu trávia veľa času pri opisovaní a rozmnožovaní kníh.

V školách učenci tvoria alebo prepisujú knihy.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Bariera

Bariéry sú vysoké tenké vežovité stavby so širším kamenným základom naspodu a s rozhľadňou a guľovitou medennou kupolou na vrchole. Z kupoly vychádza vejárovito akoby dúhová žiara, ktorá absorbuje výboje negatívnej mágie prichádzajúce z neba. Na rozhľadni funguje nepretržitá služba stráží, ktoré sledujú okolie a majú na starosti zrkadlá slúžiace na rýchle predávanie správ odrazmi svetelných zableskov v smere k susedným bariéram.

Poskytujú magickú ochranu kráľovstva pred nepriateľskými kúzlami (akú záleží od pokrytia ... presnú aktuálnu hodnotu je možné pozrieť si v štatistikách kráľovstva) a vďaka včasnému zaznamenaniu blížiacej sa nepriateľskej armády zvyšujú obranyschopnosť kráľovstva.

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Jasterie hniezdo

Rozloha(podla rasy) akrov
Čas stavania(podla rasy) dni
Stavbárov(podla rasy)
Cena stavby(podla rasy)
Náklady(podla rasy)
Produkcia(podla rasy)
Priestory(podla rasy)
Obrana(podla rasy)
Životnosť(podla rasy) hitpointov
Index výskytu(podla rasy)
Zvysovanie maxima vied(podla rasy)

Processing time: 0.000980