Rasa -nezvolena

Aliancie

Aliancia je organizované združenie hráčov, ktorí si pomahaju a spolupracujú pri bojoch v Insomnii.

Hráči v jednej aliancii majú svoje aliančné fórum, aliančný koncil, vidia výsledky útokov svojich spoluhráčov, ako aj útoky, špionáž, kúzla a artefakty zosielané na spoluhráčov. V rámci aliancie existuje nástenka slúžiaca na koordináciu počas bojov ako aj priestor pre odkazy jednotlivých hráčov. V rámci aliancie je možné posielať aj karavány alebo stavať aliančné stavby.

Alianciu je možné zmeniť raz za 48 herných dní, ale pri každej zmene kráľovstvo stráca 15% zo zásob komodít, 15% zo zásob artefaktov, 15% z postavených opevnení, 15% armádnych jednotiek, 15% zvedov, 15% mágov a 15% z investícií do vied.

V rámci aliancie existuje aliančná pokladňa, do ktorej sa ukladajú zdroje, ktoré je možné použiť na stavanie aliančných stavieb. Zásoby do poklane vkladajú všetci členovia, disponovať nimi pri stavbe aliančnej stavby alebo zvyšovaní jej úrovne môže iba šéf aliancie. Komodity raz vložené do aliančnej pokladnice nie je mozné žiadnym spôsobom vziať späť.

V jednom aliancii si môžu hráči vypomáhať v stavoch núdze posielaním karaván s rôznymi komoditami. Karavánou je možné poslať zlato, materiál, knihy, potraviny, obyvateľov, zvedov, mágov a manu. Maximálne množstvo komodít poslaných karavánou je obmedzené aktuálnym stavom skladových zásob odosielateľovho kráľovstva. Na jeden krát je možné poslať maximálne 20% aktuálnych skladových zásob kráľovstva. Každé kráľovstvo má k dispozícii len jednu karavánu. Návrat karavány trvá 24 herných dní a je možné ho skrátiť postavením niektorých aliančných stavieb.

Aliancie môžu viesť oficiálne vojny, počas ktorých rastie sláva aliancie. Vojnu vyhlasuje šéf aliancie. Každá aliancia môže byť vo vojnovom stave iba s jednou alianciou. Vojnový stav je vzájomný. Vojnu je možné vyhlásiť iba aliancii, ktorá má aspoň 6-tich členov a rozdiel v rozlohe po škrtnutí najvačšieho a najmenšieho kráľovstva aliancie nie je (medzi väčšou a menšou alianciou) viac ako 20% a index aliancie je väčší ako 80%.

Vyhlásenie vojny trvá 4 herné dni počas ktorých je kľud zbraní, aby sa opačná strana mala šancu na vojnu pripraviť. Po nadobudnutí platnosti vojny na kráľovstvá oboch zúčastnených aliancií neplatí obmedzenie útokov podľa rozlohy a index je permanentne 100%. V okamihu vyhlásenia vojny sa vojna zobrazí na nástenke hlavného koncilu a kráľovstvá zúčastnené vo vojne sú na mape označené skríženými mečmi. Počas prvých štyroch dní vojny, je klud zbraní a kvoli indexu 0% súperiace strany nemajú možnosť vykonávať nepriateľské akcie mimo informatívnych.

Minimálna doba platnosti vojny je 60 hracích dní. Po uplynutí tejto doby strana, ktorá má aspoň o 20% vyššiu slávu ako protivník má právo vojnu kedykoľvek ukončiť. Prehrávajúca strana má možnosť sa z vojny vykúpiť navŕšením dostatočného množstva zlata do vojnového fondu, ktorý môže opačnej strane kedykoľvek ponúknuť ako kompenzáciu za ukončenie vojny; protivník, ak má o 20% viac slávy, može ponuku prijať. Po navŕšení zlata vo výške rozloha^2 * MAX(0, 192-den_vojny)*(slava_protivnika + 1)/(30 * (nasa_slava+1) * protivnikova_rozloha) môže vojnu ukončiť aj prehrávajúca strana bez súhlasu súpera. Ponúknutý vojnový fond sa rozdelí medzi členov víťaznej aliancie rovným dielom. Do vojnového fondu je možné prispievať iba počas trvania vojny. Po skončení vojny sa nevyplatené zlato nenávratne stráca. Po uplynutí 192 herných dní môže ktorákoľvek strana vojnu ukončit bez obmedzení. Maximálna doba trvania vojny je stanovená systémom na 240 herných dní.
Víťaz vojny sa určuje na základe získanej aliančnej slávy. Víťazná aliancia získava 20% bonus k získanej aliančnej sláve v ukončenej vojne. Aliancia ktoré získala menšiu slávu vo vojne, je označená za prehrávajúcu.

Víťaz vojny, ktorému bolo vyplatené zlato z vojnového fondu protivníka môže ďalšiu vojnu vyhlásiť po uplynutí 48 herných dní. Ak bola vojna ukončená po uplynutí 192 herných dní, obe strany nemôžu nasledujúcich 24 herných dní vyhlásiť novú vojnu. Ak bola vojna ukončená pred uplynutím 192 herných dní bez vyplatenia vojnového fondu, víťaz nesmie vyhlásiť novú vojnu nasledujúcich 24 herných dní. Porazený nie je pri vyhlasovaní novej vojny žiadnym spôsobom obmedzený. Po zrušení vojny systémom, obe zúčastnené strany nemôžu vyhlasovať vojnu nasledujúcich 24 herných dní. Aliancia, ktorá ukončenú vojnu prehrala, môže ďalšiu vojnu vyhlásiť bez obmedzení (ak nie je v predchádzajúcom alebo nasledujúcom texte uvedené inak).

Počas trvania vojny v závyslosti na intenzite bojov existuje ochranný index, ktorý handicapuje protivnikov mimo vojny pri ich akciách proti kráľovstvám aliancie. Intenzita bojov je závislá od spôsobených škôd a s plynúcim časom klesá podobne ako IT alebo IZ v prípade kráľovstva. Po skončení vojny vplyv ochranného indexu trvá až do jeho úplného odoznenia evt. do začiatku ďalšej vojny a slúži ako ochrana aliancie po skončení zničujúcej vojny. Čím je hodnota ochranného indexu nižsia tým väčšiu ochranu poskytuje. Ochranný index nadobúda hodnotu v rozpätí 0-100 ... pri hodnote 100 neposkytuje žiadnu ochranu a pri hodnote 0 absolútnu ochranu. Vojnu je možné vyhlásiť iba aliancii voči ktorej máme index v rozpätí 80-100.

Processing time: 0.000497