Rasa -nezvolena

Armáda

Armáda tvorí v kráľovstve obrannú a útočnú funkciu a Pechota je okrem toho využívaná aj na osídľovanie nových území. Existuje viac druhov jednotiek: elitné, stroje, magické, špeciálne a extra. Líšia sa v spôsobe ich obstarávania. Elitné jednotky a bojové stroje sa regrútujú za určitú cenu a určitou rýchlosťou v zbrojniciach a iných budovách produkujúcich zbroj. Magické a špeciálne jednotky sa kúzlia pomocou rôznych kúziel. Extra jednotky sa získavaju vďaka špeciálnym vlastnostiam niektorých stavieb, artefaktov alebo hrdinov. Každá rasa má svoje vlastné jednotky každého druhu, ale existujú aj spoločné jednotky pre všetky rasy ako je Pechota, Banditi, Nákladné Vozy a Bojoví mágovia atď.. V armáde sa môžu vyskytovať aj jednotky cudzích rás (napríklad v trpasličom kráľovstve môžu byť Jednorožci, čo sú magické jednotky elfov), ktoré je ale možné zakúpiť iba na dražbe. Takéto zmiešané armády však nie je vhodné posielať ako celok do útoku, pretože takáto armada za každú rasu naviac dostáva postih v podobe zníženia všetkých parametrov jednotiek o 5%. Postih sa ráta iba za vyslané jednotky. Jednotky, ktoré sa k armáde pripoja počas ťaženia nemajú vplyv na postih za rasovo zmiešané armády.

Elitné jednotky

Elitné jednotky sa regrútujú z voľného obyvateľstva kráľovstva a následne sa cvičia a vyzbrojujú v zbrojniciach a ostatných budovách, ktoré su schopné produkovať zbroj. Niektoré jednotky na svoje vycvičenie potrebujú viac ako jedného obyvateľa. Pri regrútovaní je potrebné zaplatiť regrútovacie poplatky v zlate a surovinách. Rýchlosť vycvičenia a vyzbrojenia jednotiek je určovaná množstvom zbroje, ktoré jednotka vyžaduje na svoje úplné vycvičenie. Jednotky, ktoré sú naregrútované ale ešte nie celkom vycvičené už zaberajú armádne priestory, ale ešte nie sú schopné podieľať sa na obrane alebo vojnových ťaženiach. Regrútovací poplatok sa za elitné jednotky platí okamžite pri ich regrútovaní, nie až po vycvičení. Udržiavacie poplatky sa naopak počas výcviku neplatia, až následne po úplnom vycvičení. Armáda, ktorá je v čase obrany vo výcviku, sa nepodieľa na obrane kráľovstva. Ako už bolo vyššie spomenuté, elitné jednotky na svoje vycvičenie potrebujú isté množstvo zbroje a každá z nich vyžaduje zbroj iného druhu. Zbroj každého druhu sa vyrába konštantnou rýchlosťou v rovnakom množstve podľa objednávok na vycvičenie daného typu jednotiek. Z toho vyplýva, že regrútovanie jedného typu jednotiek neovplyvňuje rýchlosť regrútovania jednotiek iného typu. Hlavným zdrojom zbroje sú zbrojnice, určité množstvo sa ešte vyrába v paláci a okrem toho zbroj produkujú ešte pevnosti, niektoré špeciálne stavby a permanentné kúzla. V kráľovstve je možné vyrábať zbroj iba pre jednotky, ktoré patria rase, za ktorú hráč hrá a spoločné jednotky. Čiže napríklad v elfskom kráľovstve nie je možné regrútovať goblinie jednotky a naopak. Zbroj sa nevyrába do zásoby, ale iba v prípade, že je potrebná na vycvičenie naregrútovaných jednotiek. Za jeden deň je možné vycvičit len toľko jednotiek, pre koľko je kráľovstvo schopné vyprodukovať zbroj. Pri malej produkcii zbroje v kráľovstve je možné, že jedna jednotka sa vycvičuje aj počas viacerých hracích dní.

Pechota je zvláštny typ elitných jednotiek. Jednak preto, že sa používa okrem bojovania aj na osídľovanie voľného územia, ale aj preto, že je spoločná pre všetky rasy. Náklady na jej regrútovanie a vycvičenie sa však líšia medzi jednotlivými rasami.

Medzi elitné jednotky sa započítavajú aj vojnové stroje. Tieto je možné regrútovať iba ak je v kráľovstve postavená špeciálna stavba - Citadela úrovne 1.

Jednotky je možné regrútovať buď manuálne alebo automaticky. Pri manuálnom regrútovaní zadáme v príslušnom dialógovom okne množstvo jednotiek, ktoré chceme vycvičiť a ak máme dostatok voľných priestorov v armádnych budovách a dostatok voľných obyvateľov, zlata a materiálu pre zadané množstvo jednotiek, tak sa ihneď naregrútujú a začne ich výcvik. Automatické regrútovanie sa odohráva na prelome každého dňa na základe objednávky, v ktorej sa uvedie aký maximálny počet jednotiek daného typu sa má každý deň regrútovať. Potom podľa dostupného množstva voľných obyvateľov, zlata a materiálu sa začne výcvik určitého počtu jednotiek (rovnakého alebo menšieho ako je objednané množstvo).

Magické jednotky

Magické jednotky sa neregrútujú z obyvateľstva ako to je pri elitných jednotkách, ale sú povolávané alebo tvorené rôznymi kúzlami. V kráľovstve je možné kúzliť iba magické jednotky danej rasy, za ktorú jeho panovník hrá, alebo jednotky, ktoré sú spoločné pre všetky rasy. Magické jednotky sa okamžite po úspešnom použití príslušného kúzla pripoja k armáde a môžu sa podieľať na obrane alebo môžu byť vyslané na vojenské ťaženie. Niektoré kúzla sú schopné pri jednom použití vytvoriť aj viac kusov magických jednotiek.

Magické jednotky zväčša na svoju existenciu vyžadujú rôzne množstvo many alebo aj spiritov rozličnej farby. Väčšinou tej, ktorá sa vytvára na magických územiach vyžadujúcich na svoje vytvorenie len jeden kryštál. Niektoré magické jednotky ako napríklad Bandita a Bojový mág vyžadujú na svoje vyvolanie aj iné prostriedky mimo many a spiritov. Magické jednotky rovnako ako elitné obývajú priestory v armádnych budovách, ale nájdu sa aj výnimky, ktoré na svoje ubytovanie žiadne armádne ani iné priestory nepotrebujú.

Magické jednotky je možné buď kúzliť ručne každé kolo zosielaním kúzla, ktorým sa jednotka kúzli, alebo je možné prenechať kúzlenie magických jednotiek na automatiku, ktorá na konci každého herného dňa zakúzli príslušné kúzlo opakovane toľko krát koľko zadáme v objednávke. Pri automatickom kúzlení magických jednotiek je potrebné splniť všetky podmienky na vyvolanie kúzla rovnako, ako to je pri manuálnom kúzlení. Takisto, ako pri manuálnom kúzlení, aj pri automatickom kúzlení kúzlo može zlyhať alebo pri jeho vyvolávaní môže zahynúť mág.

Medzi magické jednotky sa rátajú aj elementály, ktorý sú spoločný pre všetky rasy. Ich vznik je sprevádzaný zánikom magického územia ktoré im prislúcha a majú rôzne špeciálne vlastnosti.

Špeciálne jednotky

Špeciálne jednotky sú vyšším stupňom magických jednotiek. Jednak preto, že kúzla, ktorými sa vyvolávajú, sú drahšie a náročnejšie a vyžadujú postavenie špeciálnej stavby - Dom špeciálov, ale aj preto, že majú podstatne lepšie parametre v porovnaní s parametrami klasických magických jednotiek a majú rôzne špeciálne vlastnosti, ktoré sa využívajú pri útoku a u niektorých jednotiek aj pri obrane. Špeciálne vlastnosti jednotiek sa prejavujú vždy, bez ohľadu na to, či sa podarí pri útoku preraziť obranu útočníka alebo nie.

Údržba špeciálnych jednotiek zväčša vyžaduje spirity farby tých drahších magickych území a vo väčšom množstve ako to je u normálnych magických jednotiek. Každá špeciálna jednotka zaberá v armádnych budovách jeden priestor.

Špeciálne jednotky je možné získavať obdobne ako magické - manuálnym kúzlením, alebo automaticky na základe objednávky.

Extra jednotky

Tieto jednotky nie je možné kúzliť ani regrútovať. Vznikajú zvačša automaticky ako produkt špeciálnych vlastností niektorých jednotiek, hrdinov, špeciálnych stavieb alebo aliančných stavieb.

Nákup armádnych jednotiek na dražbe

Mimo klasických spôsobov získavania armády, je možné armádne jednotky aj nakupovať na dražbe. Vtedy ich získame po uzavretí obchodu a môžme s nimi ľubovoľne disponovať. Na trhu je možné nakupovať jednotky iba keď nemáme pre nich dostatok voľných priestorov v armádnych budovách.

Priestory pre armádu

Armádne jednotky zväčša na svoju existenciu v kráľovstve vyžadujú určitý životný priestor v armádnych budovách, ako sú veže, pevnosti a hrady, pripadne niektoré špeciálne stavby. Zväčša každá jednotka vyžaduje v armádnych budovách na svoju existenciu jeden priestor, ale sú aj jednotky, ktoré potrebujú priestory dva, tri alebo aj viac. Na druhú stranu sú zase aj jednotky, ktoré dokážu žiť aj mimo armádnych budov a tak v nich nezaberajú žiadne priestory. Priestory v armádnych budovách si vyžadujú aj jednotky, ktoré ešte nie sú úplne vycvičené a aj jednotky, ktoré sa momentálne nachádzajú mimo kráľovstva na vojnových ťaženiach. Regrútovať alebo kúzliť armádne jednotky je možné iba vtedy, ak je pre nich dostatok priestoru.

Pri nedostatku armádnych priestorov sa armádne jednotky rozpúšťajú. Každé kolo, kým sú jednotky nad armádne priestory, sa rozpustí 1/4 jednotiek, ktoré nemajú priestor vo vojenských budovách. Prvé sú samozrejme na rade jednotky, ktoré ešte nie sú vycvičené, a potom už vycvičené jednotky. V prvom rade sa pri nedostatku priestorov rozpúšťajú jednotky cudzích ras, až následne jednotky vlastnej rasy.

Udržiavacie náklady pre armádu

Každá jednotka vyžaduje istý žold, ktorý je vyplácaný na začiatku každého hracieho dňa v rovnakom množstve. Každá jednotka vyžaduje rôzne množstvo a rôzny druh žoldu. Žold pozostáva z istej čiastky zlata, materiálu, many, spiritov rôznej farby a niektoré jednotky vyžadujú v rámci žoldu aj obyvateľov kráľovstva. Za žold sa považuje aj prípadná strava, ktorú jednotky potrebujú na svoje prežitie a výživu. Každá jednotka vyžaduje rôzne množstvo jednotlivých komodít a nie vždy všetky druhy komodít. Koľko a čoho je možné si zistiť v príslušnej sekcii manuálu s popisom vlastností jednotiek.

Pri nedostatku komodít v kráľovstve na platenie žoldu armádne jednotky opúšťajú kráľovstvo a hľadajú si službu v inom kráľovstve, ktoré im je schopné platiť žold v požadovanom množstve. Pri nedostatku udržiavacej komodity sa teda znižuje stav jednotiek na prelome každého dňa. Množstvo jednotiek, ktoré opustia armádu je závislé od pomeru chýbajúceho množstva komodity k jej dennej produkcii, maximálne však 5% za každý chýbajúci druh komodity.

Niektoré jednotky majú ako udržiavacie náklady uvedené aj územie. Územie potrebné na udržiavanie jednotiek je možné normálne zastavať budovami alebo osadiť ho magickými územiami. Pri prekročení potreby armádnych jednotiek na udržiavacie územie, sa jednotky rozpúšťajú podobne ako v prípade chýbajúcich armádnych priestorov.

Parametre jednotiek

Vlastnosti armádnych jednotiek sú vyjadrené v kombinácii hodnôt rôznych parametrov. Táto kombinácia parametrov určuje silu jednotky a jej vhodnosť na rôzne činnosti spojené s obranou kráľovstva alebo úlohami vo vojnových ťaženiach. Hodnoty týchto parametrov pre jednotlivé jednotky je možné nájsť v príslušnej sekcii manuálu s popisom jednotiek. Na parametre jednotiek majú vplyv aj rôzne kúzla, artefakty a v neposlednej miere aj dosiahnutý pokrok vo výskume vojnových umení a aj iných vedných odborov. Teraz nasleduje popis jednotlivých parametrov a ich účinkov.

Útočná sila

Útočná sila je číselný parameter, ktorý rozhoduje o úspechu či neúspechu pri vojnových ťaženiach. Ak útočiace kráľovstvo v súčte útočných síl všetkých jednotiek dosiahne vyššiu hodnotu ako je obranná sila brániaceho kráľovstva, stáva sa víťazom boja.

Obranná sila

Obranná sila je parameter, ktorý určuje obranu jednotky pri obrane vlastného kráľovstva. Výsledný súčet obranných síl všetkých jednotiek v spojení s obrannou silou budov tvorí obrannú silu kráľovstva. Veľkosť obrannej sily kráľovstva rozhoduje o úspechu či neúspechu pri obrane kráľovstva.

Životnosť

Životnosť (tzv. hitpointy) jednotky určuje akú veľkú vraždiacu silu protivníkových jednotiek je jednotka schopná absorbovať, kým v boji padne. Čím vyššia je životnosť jednej jednotky, tým menej jednotiek v boji padne.

Búracia sila

Búracia sila jednotky určuje koľko hitpointov budov brániaceho sa kráľovstva pri vojnových ťaženiach je armáda schopná zbúrať.

Vraždiaca sila

Vraždiaca sila jednotky určuje koľko hitpointov protivníkovych jednotiek alebo obyvateľov je schopná zneškodniť.

Nosnosť akrov

Nosnosť akrov má vplyv na množstvo územia zabratého pri invázii. Číselne určuje, koľko akrov dokáže jednotka odniesť.

Nosnosť zdrojov

Nosnosť zdrojov má vplyv pri útoku rabovaním a určuje, aké množstvo ľubovoľnej komodity je jedna jednotka schopná priniesť späť z vojnového ťaženia.

Bojový typ

Táto vlastnosť armádnych jednotiek určuje akým spôsobom sa jednotky zapájajú do boja. Existuje šesť bojový typov jednotiek a jeden nebojový. Prvé sú tzv. ranged jednotky: sú to strelecké jednotky, ktoré bojujú zdiaľky a majú zväčša veľmi nízku životnosť a vysokú vraždiacu silu a veľku iniciatívu. Ďalšie sú tzv. melee jednotky: sú to jednotky, ktoré sa stretávajú pri boji tvárou v tvár svojim protivníkom. Tretí typ jednotiek sú tzv. caster jednotky, sú to jednotky ktoré na boj používajú kúzla a mágiu. Všetky predchádzajúce typy jednotiek patrili k pozemným jednotkám. Ďalšie tri typy sú podobné ako predchádzajúce, ale patria leteckým jednotkám. A posledným nebojovým typom jednotiek su tzv. noncombat jednotky tieto sa nezapájajú do súboja armád, ale sú určené viac-menej na páchanie škôd na protivníkovom kráľovstve, alebo majú dáku špeciálnu škodiacu vlastnosť.

Iniciatíva

Iniciatíva určuje poradie jednotiek v akom sa zapájajú do súboja pri strete dvoch nepriatelských armád. Čím má jednotka vyššiu iniciatívu, tym skôr útočí na nepriateľa. Spravidla ranged a caster jednotky majú vyššiu iniciatívu ako melee jednotky.

Bojová hodnota

Tento parameter jednotiek určuje prioritu jednotky ako cieľa pri súboji jednotiek. Vždy ako cieľ pre útok je vybratý stack jednotiek, ktorý má v súčte najväčšiu bojovú hodnotu.

Hodnota

Určuje číselne vyjadrenú hodnotu jednotky, ktorá sa používa v rôznych vzorcoch a výpočtoch.

Špeciálne vlastnosti

Všetky špecialne jednotky a niektoré magické a elitné jednotky majú rôzne špeciálne vlastnosti, ktoré sa zväčša prejavujú pri útoku a niektoré výnimočne aj pri obrane. Účinky špeciálnych vlastností sú popísané pri parametroch každej jednotky. Na škody spôsobené špeciálnymi vlastnosťami jednotiek vplýva index zničenosti indexom (200 - MIN(200, IZ))/200 a takisto aj pomer rozlôh s indexom (200 + MIN(rozloha))/(200 + MAX(rozloha)). Špeciálne vlastnosti špeciálnych jednotiek sa prejavujú bez ohľadu na to či útok bol úspešný alebo nie. U ostatných typov jednotiek sa prípadné špeciálne vlastnosti prejavujú iba v prápade úspešného útoku. Mimo klasických špeciálnych vlastností majú niektoré jednotky odolnosť voči niektorým bojovým kúzlam alebo špeciálnym vlastnostiam jednotiek a hrdinov (hypnóza, otrava...).

Magická odolnosť

Tento parameter jednotiek vyjadruje percentuálnu pravdepodobnosť, že jednotka zasiahnutá jedným z kúzel ničiacich armádne jednotky (Pyroblast, Hydroblast, Záblesk) zostane na žive. Magická odolnosť nemá vplyv na účinky voodoo artefaktov.

Únava

Pri vojnových ťaženiach mimo kráľovstva jednotkám ubúdajú sily a je unavená. Veľkosť únavy záleží od typu vojnového ťaženia na ktoré bola armáda vyslaná. Pri útočení únava vplýva na všetky parametre jednotiek, ktoré sa prejavujú v boji (US, VS, BS, nosnosť, špeciálne vlastnosti) plnou hodnotou. Pri obrane kráľovstva vplýva únava iba na vraždiacu silu jednotiek plnou hodnotou a na OS polovicou svojej hodnoty. Čím je únava vačsia tým sú parametre jednotiek horšie. Únava jednotiek sa vyjadruje číslom v rozmedzí 0-100. Pri hodnote 0 sú jednotky pri plnej sile. Pri hodnote 100 sú jednotky úplne vyčerpané.

Regenerácia

Určuje rýchlosť, akou sa jednotky zbavujú únavy. Číselne vyjadruje o akú hodnotu klesne únava jednotky za jeden prelom.

Poškodenie z útoku

Týchto parametrov je pre každú jednotku viac, jeden pre každý bojový typ. Číselene tento parameter vyjadruje akým percentom vraždiacej sily protivníkova jednotka uškodí tejto jednotke, braté vždy podľa bojového typu protivníkovej jednotky.

Processing time: 0.000841