Rasa -nezvolena

Obyvateľstvo

Hybnou silou každého kráľovstva je panovník. Bez pomoci obyvateľov by však nezvládol žiadne činnosti, ktoré je potrebné pre rozvoj kráľovstva vykonať. Obyvatelia v kráľovstve obývaju dediny a mestá a menší počet obyvateľov je ubytovaný aj v paláci. Veľkosť ubytovacích priestorov v jednotlivých typoch ubytovacích budov sa líši medzi rasami. Prírastky obyvateľov záležia od populačného indexu zvolenej rasy. Populačný index je vyjadrenie narodenia nových obyvateľov oproti aktuálnemu počtu obyvateľov v percentách. Čím má rasa vyšší populačný index, tým rýchlejšie v kráľovstve pribúdajú obyvatelia. Samozrejme, za predpokladu, že majú dostatok ubytovacích priestorov a potravín.

Obyvatelia sú potrební na stavanie budov a ich údržbu. Každá budova má v svojich parametroch uvedený počet obyvateľov potrebných na výstavbu a rovnako aj počet obyvateľov, ktorí su zamestnaní na udržiavanie budovy v prevádzke. Obyvatelia, ktorí sú pridelení na údržbu budov, sú údržbou plne zamestnaní. Títo obyvatelia nemôžu byť pridelení na stavanie nových stavieb a rovnako ani nemôžu byť povolavaní do armády. Stavitelia sa vyberajú iba z tzv. voľných obyvateľov. To isté platí aj pre armádne jednotky, ktoré sú povolávané do armády.

Obyvateľstvo platí dane, tieto však tvoria iba malú časť príjmov kráľovstva. Každá rasa má určenú inú výšku daní. Konkrétnu výšku daní pre danú rasu je možné nájsť v sekcii s popisom rás. Obyvatelia pre svoj život potrebujú iba dostatok ubytovacích priestorov a príslušné množstvo potravín. Pri nedostatku jedného či druhého odchádazajú z kráľovstva alebo umierajú. Pri nedostatku priestorov sa každý deň zníži počet obyvateľov o 1/4 z počtu, ktorý nemal priestory pre svoje ubytovanie. Pri nedostatku potravín každé kolo zahynie istý počet obyvateľov, závislý od pomeru chýbajúceho počtu potravín k aktuálnej produkcii, maximálne však 5% za jeden deň.

Z voľných obyvateľov sa cvičia noví zvedi vo vežiach a mágovia v chrámoch. Pri nedostatku voľných obyvateľov sa zastavuje výcvik zvedov aj mágov. Voľní obyvatelia sú tiež potrební aj na produkciu nových artefaktov.

Obyvatelia pri obrane kráľovstva prispievajú obrannou silou 1 na každého obyvateľa. Viazaní obyvatelia prispievajú 1/2 vraždiacej sily a voľní obyvatelia 1. Odolnosť obyvateľov voči súperovým jednotkám je vyjadrená tzv. hitpointami, ktoré vyjadrujú veľkosť súperovej vraždiacej sily ktorú je jeden obyvateľ schopný absorbovať kym padne. Vplyv na výšku hitpointov obyvateľov má výber rasy a investicie do vedného odboru medicína.

Processing time: 0.000523