Rasa -nezvolena

Podmienky používania hry Insomnia

Podmienky definujú vzťah Poskytovateľa hry a Užívateľa (Hráča) a niektoré pravidlá a povinnosti, ktoré sa týmto zaväzuje Užívateľ rešpektovať.

Každý Užívateľ si smie založiť práve jeden účet. Zároveň sa vyložene zakazuje zakladanie a spravovanie viacerých účtov jedným užívateľom. Zakazuje sa i používanie skriptov v hre. Pri hre viacerých hráčov z jedného počítača, pripadne z jednej IP adresy, je používateľ povinný informovať o tom administrátorov cez tzv. Antimulti fórum. Je nepripustné poskytovať prístup iným hráčom do svojho kráľovstva, či už prezradením hesla alebo poskytnutim sessionID. Je zakázane poskytovať nechránené zdroje (územie, komodity, slávu, ...) spriazneným kráľovstvám, takisto je prísne zakázane útočit, použivať špionáž etc. voči spriazneným kráľovstvám. Je zakázné zneužívať zistené chyby systému v prospech svoj alebo v prospech iných hráčov. Chyby je potrebné nahlásiť administrátorom. Nerešpektovanie niektorého z predchádzajúcich pravidiel bude trestané podľa uváženia administrátorov, najčastejšie zmazaním alebo zablokovaním kráľovstva/kráľovstiev. Nevedomosť neospravedlňuje!

Používanie verejných proxy serverov, tzv. anonymizérov a programov maskujúcich IP adresy je zakázané.

Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov. Užívateľ nesmie používať v komunikácii neslušné, urážlivé či vulgárne výrazy alebo vyjadrenia. V príspevkoch je zakázaná propagácia násilia, fašizmu, rasizmu alebo iných ideológií a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu občianskych práv a slobôd alebo sú v rozpore so zákonmi platnými na území Slovenskej republiky. Na verejných forach je prísne zakázané zverejňovať získané informácie o inych kráľovstvách, či už výpisy útokov, alebo obsah vízií, čas útokov protivnákovej armády a pod. Takisto je Užívateľovi zakázané používať diplomaciu a fóra na komerčné účely alebo zaplavovať ich tématicky nevhodnými alebo nezmysluplnými príspevkami.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmazanie účtu či úplné zablokovanie prístupu Užívateľa v prípade porušenia Podmienok. Podobne si vyhradzuje možnosť zablokovania prístupu na tématické fóra pre Užívateľov, ktorých príspevky budú nezmyselné, zavádzajúce, resp. nesúvisiace s témou fóra. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevhodné príspevky z fór zmazať.

Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že príspevky nie sú nijak preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie hry Insomnia i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane.

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému. Je v záujme Poskytovateľa aby všetky súčasti hry Insomnia boli poskytované Užívateľom na maximálnej možnej úrovni.

Poskytovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

Užívateľ nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútavok alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implemntované do hry. Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť zmeny Podmienok. Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.

Processing time: 0.000823